అగ్నికులక్షత్రియ ఐక్యత కోసం ఒక్క నిమిషం కెటాఇంచి ఈ క్రింది వివరాలు తెలియజేయండి జాబ్స్, ఎమర్జెన్సి బ్లడ్ , మ్యారేజస్ మొదలగు వివరాలు ఉచితంగా పోంధండి